โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสาโรช จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวพิทยา วงศ์กาไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสายสุดา ดอนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางทัศนีย์ อาจอำนวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางพิมพรรณ รัตนวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางภัทรียา ภูพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นายนิคม วิชาชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางลำจวน ศรีกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางวรินดา โคตรนาวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางอมรา วังเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางอารีย์ เนื้อมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายเกียรติยศ ขุนทิพย์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายจิตติ มีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นายปัญญา เถาว์ชาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นายมนูญ เกษมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายสนอง พละรังสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายสมเพียร เนื้อมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นายสมมาตย์ ดอนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสิมลา เฉลิมแสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายโกศล ภูบุญเติม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นายศรีบุญเรือง เฉลิมแสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นายสมจิตร พละสาร
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวชนิดา นาชัยพลู
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นายสาโรช จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เหล่ากลางวิทยาคม

นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติ
นายสมเพียร เนื้อมั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 0872214369 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]