โรงเรียนอนุบาลนครพนม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0-4251-1198
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศริญญา พันธุ์เวียง
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจิรสุดา พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู
0-4251-1198
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครู เชี่ยวชาญ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางศิริลักษณ์ ฤกษ์วาณิชย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศรีชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนริศรา สาระวันท์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรรณี สิงห์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพชรา ศรีทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นายจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนวลน้อย แสนกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนวลยงค์ สุวรรณราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายศักดา ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมเพชร ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอนงค์ เวียรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพ็ญนิภา ทีสุกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจริญญา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวนิดา ทุมประเสน
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางวิจิตรา ลีสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิติยา ทำมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัทธ์วริน ธนินกฤติโชตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวันเพ็ญ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
0-4251-1198
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางธนกาญจน์ นาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปริศนา เชื้อคำเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู
0-4251-1198
นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครู
0-4251-1198
นางฤทัย บุตรเวส
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครู
0-4251-1198
นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครู
0-4251-1198
นางลลิตา เจริญราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
0-4251-1198
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
0-4251-1198
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198

นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางลลิตา เจริญราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางอุไรวรรณ ศรีชนะ
นางกิตติยา ต้นสวรรค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

78
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: abnkp_school@thaimail.c
เว็บมาสเตอร์:: ศริญญา พันธุ์เวียง โทรศัพท์: 042511198 อีเมล์: teacher.nan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ