ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-009865
นายวีรยุทธ์ สุขไมตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางวิไลวรรณ พุทธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-009865
นายนรินทร์ พันธ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นายวิศณุ พงษ์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นายนุกูล สอนง่าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-009865
นางวนัสสุดา พงษ์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-009865
นางรุจิรา เชาว์ธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางสาวฐิตา ทับปั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-009865
นางสาวพรพรรณ คำมีรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางสาวเบญชญา นาครัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นางสาวนันทพร ทิบทิมอ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นางสาวชริตา ธนาวรภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นายนิยม รัชตะวัฒน์วินัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-009865
นายพัทธดนย์ ขอดเตชะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-009865
นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-009865
นางสาววีรนุช สนประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางสาวเทียมเเข นาคยรรยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นายบัญชา รัตนโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางสาววิภาภรณ์ สอนนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-009865
นางสาวเณศรา วัฒนะโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-009865
นางสาวดวงนภา วิวรรณ์ตระกูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-009865
นางสาวสุนันทา จวบมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-009865

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นายนรินทร์ พันธ์รอด
นางสาวนันทพร ทิบทิมอ่อน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

1. นายบุญลือ นาคอิ่ม              ปี พ.ศ.2519-2521

2. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ  ปี พ.ศ.2522-2525

3. นายวิรัตน์  เงินบำรุง        ปี พ.ศ.2526-2529

4. นายมาโนช  จันทร์เทพ    ปี พ.ศ.2530-2533

5. นายกอบกิจ  ส่งศิริ          ปี พ.ศ.2533-25237

6. นายธวัชชัย  ทองเจริญ      ปี พ.ศ.2537-2540

7. นายล้วน  เพชรผึ้ง          ปี พ.ศ.2540-2543

8. นายฌวัฒน์  จันทร์ลอย    ปี พ.ศ.2544-2546

9. นางประคองพร  สืบฝัก      ปี พ.ศ.2546-2546

10. นายพรชัย ยิ้มพงษ์        ปี พ.ศ.2546-2552

11. นายสุเทพ  สุขเอี่ยม      ปี พ.ศ.2552-2557

12. นายสมปอง  เฟื่องจันทร์  ปี พ.ศ.2557-2558

13. นายประหัส  ปุ้มกระโทก  ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,185
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ . โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@้hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]