ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-009865
นายวีรยุทธ์ สุขไมตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางวิไลวรรณ พุทธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-009865
นายนรินทร์ พันธ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นายวิศณุ พงษ์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นายนุกูล สอนง่าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-009865
นางวนัสสุดา พงษ์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-009865
นางรุจิรา เชาว์ธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางฐิตา ทับปั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-009865
นางพรพรรณ คำมีรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางเบญชญา นาครัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นางนันทพร ทิบทิมอ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นางสาวชริตา ธนาวรภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-009865
นางสาวชุติมา เจริญผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-009865
นายนิยม รัชตะวัฒน์วินัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-009865
นายพัทธดนย์ ขอดเตชะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-009865
นางสาววีรนุช สนประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-009865
นางสาวเทียมเเข นาคยรรยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-009865
นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-009865
นายบัญชา รัตนโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-009865
นางสาววิภาภรณ์ สอนนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-009865
นางสาวดวงนภา วิวรรณ์ตระกูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-009865
นางสาวสุนันทา จวบมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-009865

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นางสาวชริตา ธนาวรภา
นางรุจิรา เชาว์ธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,563
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: nuch1992.ws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]