โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
032-562305
นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032-562305
นางจันทนา พิทักษานุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032-562305
นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032-562305
นางเอมอร อ้อยทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-562305
นางสกุลตรา พิทักษานุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032-562305
นางสาคร แก้วอร่าม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032-562305
นายคุณากร จำปาเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032-562305
นางสาวอทิติยา สุทธิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032-562305
นายวุฒิชัย พลายแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-562305
นายกฤษฏา พนันชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
032-562305
นางสาวนภาพร ใจทน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032-562305
นางสาวจอมขวัญ คล้ายคลึง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
032-562305
นายสุจินต์ ศรีวงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
032-562305
นายชเวช มากปรุง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
032-562305
นางรุ่งระวี ไพรนาวัล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032-562305
นายธีรวุฒิ ศรีแจ้
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
032-562305
นายกฤษณ สุขหอม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
032-562305
นางสาวทศมาศ เจียมพลายจิตร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
032-562305
นางสาวปฏิมา โพธ์วงศ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032-562305
นางสาวนุชจรีย์ อินงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
032-562305
นางธิติมา เพ่งพิมพ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
032-562305

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางสาคร แก้วอร่าม
นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,441
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิติมา เพ่งพิมพ์ โทรศัพท์: 032562305 อีเมล์: yothinphet@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]