ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

MEP @ BCU

BCU eSmart
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านชะอวด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำพล เพ็ญตระการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางมาลี สองเมือง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางนิธินาถ ยังชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นายชัยยา ช่วยคล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางถนอม รัตนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางสุกัลยา ภักดีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075381334
นางจิตรา หนูสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางส่องแสง คัมภิรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาววิลาสินี มาลยเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสุภาพร ขำตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสะภู แจ้งจุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นายวิจิตร หนูรุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นางวนิดา บุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นางประทุม วุฒิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075381334
นางอำนวย มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางจินดา จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางปิยะนันท์ ชุมเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นายเฉลียว สุขช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075381334
นางสาวปรีดา คงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางศิริพร นิ่มเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075381334
นางอังคนา สังขานุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางรัชนก บุญทองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาวเบ็ญจวัน ณ นคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางดาราพร ย้อยยางทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นายนคมน์ คงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นางบุญญา สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางจรรยา พันนายัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางดุษฎี ถาวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสงบ แสงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075381334
นางเรณู ชูถนอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นายบดินทร์ เกตุกัณหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075381334
นางสาวปณิตมน ทองคำปลิว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นายสุรินทร์ เกื้อสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสาวกัลยาณี หิรัญกิจรังษี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นายวิชัย พงศ์พฤกษธาตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นายอรุณ คงเอียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นางนิภา บัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสุภาพร ศรีนวลขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นายบวรนันท์ ชมเชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075381334
นายวิษณุ อุคะหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075381334
นางสาวกษมา โนเรืองรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสาวพรทิพย์ นุ่นเมือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางสาวฐิติมน ทองทรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075381334
นางสาวกันตพร ปานมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาวไลลา สาและ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางสาวศิริโสภา ประมัยพิมพ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075381334
นางสาวอัจฉรา มากสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางสาวนฤมล หนูแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางสาวโสรยา ศรีสุขใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาวลักขณา อาชาชาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางสาวมลิวัลย์ ปัญญาทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075381334
นางสาวเกสรี จักษุญาณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางสาวจินตพร เยาว์ดำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางสาวเบญญาภา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นายกิตติศักดิ์ คงดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาวทับทิม ทองขุนแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นางสาวศิรินันท์ พงษ์ขยัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075381334
นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางสาวศรุตา รักน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นายปรีชา ทองรักษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นายสงวน มณี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางสาวจิรนันท์ อนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางสาวอัญชลี แก้วใจดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075381334
นายอภิสิทธิ์ สุขหอม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นางสาวเกษกนก พลเกษตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075381334
นายชยุตพงศ์ สองศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางสาวAllyn Pasignasigna
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075381334
นางสาวRazel Anne Aguilar
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นายMark Jason Quintana
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นายสุธีร์ บุญวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นายพรชัย สุขเนาวรัตน์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นายเกรียงศักดิ์ รจนา
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางสาวพรทิพย์ วาษะ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นางกนกวรรณ ยอดเสน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นายJoseph Raul K. Casumpang
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075381334
นางสาววิภาวรรณ เหรียญไกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334
นายวงศ์ธวัช สงเทพ
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075381334
นางสาวดวงกมล ผันแปร
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
075381334

นายอำพล เพ็ญตระการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชะอวด

ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
นางปิยะนันท์ ชุมเขียว

ถวายพระพร ร.10

วิดีทัศน์/วีดิโอ
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,336
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]