โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนละแมวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104
นางสาววิภากร พาหุบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางอรพรรณ สุขโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077559104
นางจิรา นวลโพยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางลัดดาพร นวลพลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางสาวณัฐฏ์ฐากุล วราพันธุมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นางสนทยา สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางเสาวลักษณ์ ช่วยเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางสาวอรวรรณ นาคสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077559104
นายสุนทร ส่งแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นายทวีสุข มีเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางบังเอิญ มีเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางสุพัฒนี เทพพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นายประยงค์ เครือหงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางมยุรา เครือหงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางกรรณิการ์ หล่อเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นางวราภรณ์ แก้วแดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางสาวศิริวรรณ สุขแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางสาวศศลักษณ์ ไชยต่อเขตต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นายวีระ มณีนวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางวรรณา กรเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นายสุภัทรพงษ์ โรยร่วง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางนวลักษณ์ ภุมรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางจิตติมา มุขพริ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางวรมน เกื้อมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางสาวอรอุมา แดงชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายปริญญา ช่วยเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายโกวิท มุขพริ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางสาวอมรรัตน์ ปานเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางสาวจุธารัตน์ สีนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายคทาหัตถ์ สายแจ้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายอติคุณ เชตวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ยะเป็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางสาวภัทราวดี ทองแท้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางวรางคนา บุญพา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นางสาววิภาวี บุษยวิทย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายอรรถพล ปลอดทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077559104
นางสาวจันจิรา แสงฉวาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางสาวจิราวรรณ อินเต้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นายพบศิริ ขวัญเกื้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางสาวกนกวรรณ สุขทา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077559104
นางสาวจุรีพร บุญพรัด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077559104
นายธวัชชัย เมฆสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นายสุระศักดิ์ รอดทิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางสาวกรกมลวรรณ คงมิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นางสาวปิยะรัตน์ คะชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นายกฤษฎิ์ ไวตระกูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077559104
นายศุภชัย สุขหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางอัญชลี ภัทรโอภาส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077559104
นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางโศรญา สัจจะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นางสาวอมรรัตน์ บริสุทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายกำพล นาคเกษม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางสาวสุนิสา เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางสาวฐิตินันท์ ปิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นางสาวลักษณ์ญาดา พิมาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077559104
นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไพรักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077559104
นางนิตยา นรสิงห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางสาวนิศารัตน์ จินา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077559104
นางสาวกนกวรรณ ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077559104
นายปัญญาวุธ ไพสาลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นายวนิช ทั่งทอง
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104
นายวิจิตร หลวงสมบัติ
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104
นางสาวสรัญญา ศรีแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104
นางสาวศิราพร วงศ์สวัสดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077559104
นายพงศกร กาศกระโทก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางอรอุมา เอี่ยมสะอาด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077559104
นางสุเพ็ญ หิ้นจิ้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077559104
นางอภิวันท์ แกล้วทนงค์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นายศราวุธ ดำพลงาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077559104
นายยงยุทธ แสงสุวรรณ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077559104
นายจักรพงศ์ ติณธนานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077559104
นางสาวอิชญา ศรีใสพัฒนกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104
นางสาววลีพรรณ พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077559104

นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางสาวอมรรัตน์ ปานเพชร
นางโศรญา สัจจะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โกวิท มุขพริ้ม โทรศัพท์: 0954185972 อีเมล์: g54052511037@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]