• OIT หนองบัวพิทยาคาร
  •  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

    O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
    O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
    O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

  • social Network

  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นาย ไอยรา    เตือนสกุลพันธ์
    ตำหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)
    ประเภท : พนักงานราชการ
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
    โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคาร  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุขเกษม พาพินิจ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพฤทธิ์พล ชารี
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายทองพูน สุริยะศรี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกมลธิญา คำป้อง

  • นายสิทธิชาติ สิทธิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042312547-8, 042313261, 042312523 อีเมล์: buapit@buapit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานุภาพ คำชนะ โทรศัพท์: 0909512326 อีเมล์: anuphap.khamchana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]