• ข้อมูลเผยแพร่
  • ข้อมูลพื้นฐาน
     อำนาจหน้าที่
     แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ข่าวปะชาสัมพันธ์
     ถามตอบ (Q&A)
     Social Network
     
    การบริหารงาน
     
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     มาตรฐานการให้บริการ
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     E-Service
     
    การบริหารงบประมาณ
     
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การส่งเสริมความโปร่งใส
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
     รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี)
     
    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการป้องกันการรับสินบน
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     
  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล :   
    ตำหน่ง :
    ประเภท :
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด :
    โรงเรียน :  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน :  
    กลุ่มสาระฯ :  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอำนวย เหลาคม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนารี มูลโพธิ์

  • นายสมศักดิ์ โคตรวิชา

  • ติดต่อโรงเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,526
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง โทรศัพท์: - อีเมล์: 47030078@sakonnakhon3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทัศนัย ทองไสย โทรศัพท์: 0854617405 อีเมล์: intirapornkamsabai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]