O-NET ป.6

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.22
31.88
29.69
34.5
36.57
เขตพื้นที่
54.77
35.58
35.29
35.58
41.27
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2559
44.77
24.81
27.96
36.61
33.54
2560
39.88
29.04
30.96
31.92
32.95
2561
50.22
31.88
29.69
34.5
36.57

โรงเรียนนายอวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-760076 อีเมล์: nayowattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทร หนูอินทร์ โทรศัพท์: 0885659770 อีเมล์: stn008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]