O-NET ป.6

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47
32.35
26.18
36.31
35.46
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2560
41.74
30.89
33.21
36.36
35.55
2561
42.14
31.88
29.38
32.53
33.98
2562
47
32.35
26.18
36.31
35.46

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]