• OIT หนองบัวพิทยาคาร
 •  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

  O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • social Network

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1039760327
  รหัส Smis 8 หลัก :
    39012001
  รหัส Obec 6 หลัก :
    760327
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    หนองบัวพิทยาคาร
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Nongbuapittayakarn
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   10   บ้าน273/1 บ้านศรีสง่า
  ตำบล :
    ลำภู
  อำเภอ :
    เมืองหนองบัวลำภู
  จังหวัด :
    หนองบัวลำภู
  รหัสไปรษณีย์ :
    39000
  โทรศัพท์ :
    042312547-8, 042313261, 042312523
  โทรสาร :
    042312547-8
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    3 เมษายน 2514
  อีเมล์ :
    buapit@buapit.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    สหวิทยาเขตบัวบาน
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    หนองบัวลำภู
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    120 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:14:28 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุขเกษม พาพินิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองพูน สุริยะศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา โสหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพฤทธิ์พล ชารี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมัคร บัวทอง

 • นายจตุรภุช ศรีภูมั่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042312547-8, 042313261, 042312523 อีเมล์: buapit@buapit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานุภาพ คำชนะ โทรศัพท์: 0909512326 อีเมล์: anuphap.khamchana@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]