• Social Network


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านเหนือ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านนาหว้า ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านก้างปลา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านหนองฟ้าแลบ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านนาสีเทียน ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  11
  บ้านนาทุ่ม ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  12
  บ้านเทิงนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  13
  บ้านห้วยอ้อย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  14
  บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  15
  บ้านศาลาน้อย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านนาน้ำท่วม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านนาฮี ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านเก่า ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านนาเบี้ย ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านโพนหนอง ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านหัวนาแหลม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านนาหมูม่น ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านห้วยปลาฝา ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านกกแหนเก่า ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านแก่วตาว ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหนองทุ่ม ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านแก่งม่วง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านห้วยลาด ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านกกแหนใหม่ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านนาทอง ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านเครือครู้ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านห้วยน้ำมี ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านปากหมัน ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านปากโป่ง ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านห้วยน้ำเมย ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านนาเจียง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหนองหลวง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านชั่งสี่ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านหนองแซง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านหนองสนุ่น ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านหัวฝาย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านห้วยทอง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านกกโพธิ์วังกำ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านกกเหี่ยน ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านนาหิน ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านหางนา ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านตาดเสี้ยว ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านผักเน่า ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหินแลบ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านห้วยลาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านวังเป่ง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านทับกี่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านป่าสะแข ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  11
  บ้านแก่วตาว ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  12
  บ้านห้วยไผ่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  13
  บ้านนา ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านด่านดุู่ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านน้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านกกจำปา ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านปางคอม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านกกกระบาก ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านนากวย ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านผึ้ง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านปากแดง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านกกสะตี ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านวังเวิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านโพนสว่าง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านนาหว้าน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านกกจาน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านแก่งครก ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านหัวนา ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิราณี ปราบหลอด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววาสนา ผลาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชิณีนินท์ อินปาน

 • นางเบญจวรรณ กมลรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]