โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชิติพัทธ์ สวนทอง

 • นางสาววาสนา ทองดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,430
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]