โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  2
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  5
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  6
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  7
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  8
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  9
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  10
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  11
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  12
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  13
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  14
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  15
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  17
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  18
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  19
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  20
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  21
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  22
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  23
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  24
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  25
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  26
  ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทิพมณฑา ทนุการ

 • นางสาวอรวรรณ บาเหร็มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,837
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]