โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านปากคลอง ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านเกาะทวด ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านค้อ ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านหัวโบสถ์ ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านเกาะจาก ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านหัวสวน ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านหนองก๊กซง ตำบลเกาะทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านป่าขลู่ ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางวุ่น ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านท่านา ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านปากช่อง ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านบางมะขาม ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านสระศรีเมือง ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10
  บ้านหัวดอน ตำบลขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านงาม ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านนาตีน ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านนาตก ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านปลายคลอง ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านขุนถนน ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านเสม็ดเอน ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านคลองขุด ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10
  บ้านบางอิฐ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  11
  บ้านบางโอ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  12
  บ้านคลองน้อย ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  13
  บ้านคลองควาย ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านคลองน้อย ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางไทร ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านนอกดอน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านนอกดอน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านเปียะบน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านเปียะ ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านเปียะเนิน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านเปียะหัวเนิน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านบางบ่อ ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านบางมะขาม ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10
  บ้านบางเนียน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  11
  บ้านบางจาก ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  12
  บ้านบางลึก ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  13
  บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  14
  บ้านคดเนิน ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  15
  บ้านคลาดบางจาก ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  16
  บ้านเขาน้อย ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  17
  บ้านเปี้ยะ ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  18
  บ้านหัวแค ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  19
  บ้านบางกด ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านทวดลุง ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านวัดลาว ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านปากแคร ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านต้นงิ้ว ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านบางมะพร้าว ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านปลายคลอง ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านท่าเว้น ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านดอนขนาน ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านถนน ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านทวด ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านกลาง ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านเกาะทัง ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านแสม ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านสระท่าออก ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10
  บ้านริมเขี่อน ตำบลท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านบางวัง ตำบลบางตะพง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางกรูด ตำบลบางตะพง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางพระ ตำบลบางตะพง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านฉาง ตำบลบางพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านหัวลำพู ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านออก ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านท่าแพ ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านศาลา ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านบางเข้ม ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านบางยัง ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบุญล้อม ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านหนองสีพรหม ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านบางหมัน ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านเพิง ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านท่าพยา ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านบางฉัตร ตำบลบ้านเพิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านเกาะรุ้ง ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านบางคุระ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านบางไผ่ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านบางหมัน ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านบางทวด ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางลึก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านเนิน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางฉนาก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางวำ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านโก้งโค้ง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านเนินน้ำหัก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านเกาะจันทร์ ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านนานอก ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางพระ ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านเสือร้อง ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านปากแพรก ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านหอยกัน ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านบางด้วน ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านดอนสำราญ ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านบางสุขี ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านหัวป่าขลู่ ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านป่าระกำ ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านในไร่ ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านป่าระกำเหนือ ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านหนองดี ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  8
  บ้านหัวทองหลาง ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9
  บ้านบางสิบบาท ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10
  บ้านหัวลำพู ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  11
  บ้านเหมก ตำบลป่าระกำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านสุขุม ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3
  บ้านบางชอย ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4
  บ้านตรงบน ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5
  บ้านสระโพธิ์ ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  6
  บ้านสองพี่น้อง ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7
  บ้านปากตรงล่าง ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1
  บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2
  บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเรวดี อนุรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว

 • นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิศรายศ เมืองโคตร โทรศัพท์: 0858060089 อีเมล์: nipapan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]