• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •         พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและะดับประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  2. ส่งเสริมกาจัดการเรยนรู้ท่พฒนาทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

  3. สนับสนุนการใช้สื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี่ทางการศึกษาที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

  5. พัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการความรู้สู่วามเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

  6. เสริมสร้างเอกลักษณ์ความป็นไทยตามแนวทงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-26 11:03:27 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: plubpla.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาดา แซ่อึ้ง โทรศัพท์: 0645354124 อีเมล์: ppetch4@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]