โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม            

  โรงเรียนวัดสุทธิวรารามตั้งอยู่ในบริเวณส่วนหนึ่งของวัดลาว จากจารึกในแผ่นศิลาที่ติดไว้หน้าโบสถ์หลังเก่าวัดสุทธิวราราม ระบุว่า วัดนี้เดิมชื่อวัดลาวเป็นวัดร้าง เมื่อปี ร.ศ. ๑๐๐ ปีมะเส็ง  จุลศักราช ๑๒๔๓ ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๒๔ ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา)  ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ลำดับที่ ๖ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  (จากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) สร้างขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดสุทธิวราราม” ตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ 

              ครั้งล่วงมาได้ ๑๘ ปี วัดนี้ทรุดโทรมลง ท่านปั้น ภรรยาหลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) ซึ่งเป็นบุตรีเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น ณ สงขลา) และท่านผู้หญิงสุทธิ์ มีกตัญญูระลึกถึงคุณบิดา มารดา และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ปฏิสังขรณ์ก่อสร้างขึ้นบริบูรณ์ ในปี ร.ศ.๑๑๘ จุลศักราช ๑๒๖๒  ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๔๒

              เมื่อท่านปั้น อุปการโกษากร ถึงแก่กรรมในปี ๒๔๕๔ บุตรธิดาของท่านปั้น  เช่น คุณหญิงสมบุญ วิเชียรคีรี ภรรยาท่านวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่ ๘  ประสงค์จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่ออุทิศเป็นทักษิณานุปทานแด่มารดา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขึ้นในที่ดินของท่าน และบริเวณที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งบริษัท วินเซอร์โรซเช่าอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ

              โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๕๔ เป็นโรงเรียนแรกที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสชมเชยให้การบริจาคที่ดินและสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วย พระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมพิเศษวัดสุทธิวราราม”

              ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ ทางบริษัท วิเซอร์โรซ (ห้างสี่ตา) ได้หมดสัญญาเช่าที่ดิน (ด้านหน้า) ท่านขุนสิทธิ์ดรุณเวชย์ อาจารย์ผู้ปกครองได้ขอสถานที่จากทางวัดสุทธิวราราม เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนชั้นประถม เมื่อท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามได้กรุณาให้เป็นไปตามความประสงค์ จึงได้รื้อโรงเรียนประถมวัดยานนาวา มาปลูกสร้างต่อจากโรงเรียนเดิมไปทางทิศตะวันตก เมื่อสร้างเสร็จแล้ว กระทรวงธรรมการเห็นสมควรจะเปิดเป็นโรงเรียนสตรีอีกแผนกหนึ่ง จึงได้เปิดโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวรารามขึ้น 

              ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดบ้านทวาย แล้วลุกลามมาถึงโรงเรียนประถม และห้องสมุด ครูและนักเรียนช่วยกันดับเพลิงเต็มความสามารถจึงมิได้ลุกลามต่อไปยังตึกเรียนอื่น  ต่อมากระทรวงธรรมการจึงได้สร้างตึกหลังใหม่ให้ติดต่อกับตึกหลังเดิม โดยยื่นไปทางทิศใต้เป็นรูปตัวแอล

              ปี พ.ศ.๒๔๗๔ กระทรวงธรรมการได้สร้างโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวรารามขึ้นใหม่ที่ตรอกยายกะตา (ซอยดอนกุศล ในปัจจุบัน) และให้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสตรีบ้านทวาย ปัจจุบันนี้คือ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยอพยพนักเรียนสตรีจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

              พ.ศ. ๒๔๗๔ และ พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมปีที่ ๗ และ ๘ ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ได้เกิดพายุใหญ่พัดต้นก้ามปูล้มทับเรือนไม้สีเทา พังจนใช้การไม่ได้ ต่อมากระทรวงธรรมการจึงได้สร้างต่อเติมอาคารบริเวณเรือนไม้  สีเทา แต่เดิมต่อจากอาคารรูปตัวแอล

              ปลายปีการศึกษา ๒๔๘๔ ได้เกิดสงครามหาเอเซียบูรพา ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทย โรงเรียนวัดสุทธิวรารามถูกทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว โต๊ะเรียนม้านั่ง ถูกทหารญี่ปุ่นทำลายเป็นฟืนหุงต้มอาหาร โรงเรียนปิดทำการสอน กระทรวงธรรมการได้พิจารณาผลการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ตัดสินการได้ - ตก สถานการณ์ที่ตกอยู่ในสภาพสงครามทำให้เกิดการลักขโมยขึ้นที่บอร์เนียวอันเป็นโกดังเก็บของ ขโมยอาศัยโรงเรียนเป็นทางผ่านออกสู่ถนนเจริญกรุง เพราะทางออกของบอร์เนียวมีทหารยามเฝ้าอยู่ ทางโรงเรียนจึงต้องจัดนักเรียนและลูกเสืออยู่เฝ้าเวรยามตลอดเวลา

              ต้นปีการศึกษา ๒๔๘๕ สงครามทวีความรุนแรงมาขึ้นเป็นลำดับ การทิ้งระเบิดทำลายสถานที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายพันธมิตรก็ยิ่งทวีมากขึ้น บริษัทบอร์เนียวซึ่งตั้งอยู่หลังโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นที่ชุมนุมของทหารญี่ปุ่นจำนวนมากบ่ายวันหนึ่งเครื่องบินสัมพันธมิตรได้ทำการโจมตี ทิ้งระเบิดบริษัทบอร์เนียวทำให้ตัวอาคารโรงเรียนด้านตะวันตก ตรงที่เป็นห้องเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ถูกทำลายไปด้วย รัศมีระเบิดครั้งนี้กินเนื้อที่ไปถึงอู่กรุงเทพ จนพังไปพร้อม ๆ กับบริษัทบอร์เนียวและโรงเรียน เมื่อโรงเรียนไหม้ไปหมดแล้ว นักฉวยโอกาสพากันลักขโมยของมีค่าต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีอยู่หินอ่อนแผ่นสูงท่วมศีรษะซึ่งจารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อันตรธานไปอย่างเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก ระยะนี้นักเรียนต้องไปอาศัยศาลาเชื้อ ณ สงขลา (สีเหลือง) ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญในวัดสุทธิวรารามเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงได้สร้างเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงจาก (ปัจจุบันคือ ที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ให้เป็นที่เรียนชั่วคราว

              .ศ.๒๔๙๐ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น คือ อาคาร ๑  ปัจจุบันได้รื้อถอนออกแล้ว ซึ่งออกแบบโดยหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ ทำพิธีเปิดโดยฯพณฯ รัฐมนตรีว่า  การกระทรวงศึกษาธิการ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑

              ต่อมาเมื่อปลายเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้รื้อโรงเรียนชั่วคราวหลังคามุงจากฝาลำแพนออก พอถึงเดือนตุลาคมจึงสร้างอาคาร ๓ ชั้น คือ อาคาร ๒ (ได้รื้อถอนออกไปแล้ว)             กับหอประชุมอีก ๑ หลัง แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ต่อมาปี ๒๔๙๖ จึงได้งบประมาณต่อเติมหอประชุม ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒ ซึ่งมี ๓ ชั้น และอาคาร ๓ ซึ่งมี ๒ ชั้น และเป็นหอประชุมจึงได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม) จึงได้เชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายมังกร พรหมโยธี มาเปิดอาคารทั้ง ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘

              พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตัดคำว่า “มัธยม” ออกจากชื่อโรงเรียนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดสุทธิวรารามตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

              ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ได้ตัดชั้นมัธยมปีที่ ๑, ๒, ๓ ออกปีละชั้นตามลำดับและในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้เปลี่ยนเรียกชั้นมัธยมปีที่ ๔-๖ เป็น “ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓” และเรียกชั้นเตรียมอุดม   ปีที่ ๑-๒ เป็น “ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕”

              พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณสร้างกำแพงหน้าโรงเรียนใหม่ โดยรื้อของเก่าทิ้งและสร้างอาคารห้องประชุม – ห้องอาหารขึ้น ๑ ห้อง เป็นอาคารชั้นเดียวไม่มีฝาผนัง

              ช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น  บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ซึ่งคืออาคารสุทธิ์รังสรรค์ ในปัจจุบัน

              ปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๖ ชั้น (ปัจจุบันคืออาคารปั้นรังสฤษฏิ์) จำนวน ๔ ล้านบาทเศษ

              ปีงบประมาณ ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างโรงยิม อาคารอเนกประสงค์(ปัจจุบันคือ อาคารวิจิตรวรศาสน์) จำนวน ๔ ล้านบาทเศษ

              ปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคารพัชรนาถบงกช) จำนวน ๖ ล้านบาทเศษ

              ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ๓๐๖ ล./๒๗ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ซึ่งสร้างแทนอาคาร ๓ หลังเก่า แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ คือ อาคารพัชรยศบุษกร

              ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พลเอกประเทียบ เทศวิศาล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม พร้อมด้วยอดีตอำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ สุประกอบ คณะครู-อาจารย์ นักเรียนผู้ปกครองได้จัดทอดผ้าป่าสร้างอาคารธรรมสถานหลวงพ่อสุทธิมงคลชัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทเศษ

              ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๓,๗๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างแฟลตนักการภารโรงจำนวน ๒๐ หน่วย ๑ หลัง

              ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้ต่อเติมห้องเรียนออกไปจำนวน ๕ ห้องเรียน บริเวณชั้นล่าง อาคารปั้นรังสฤษฏ์ เพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

              อนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีครบรอบ ๘๐ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะศิษย์เก่ารุ่น ๒๕๐๐ ได้ร่วมกันจัดสร้างรูปปั้น ท่านปั้น อุปการโกษากร ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้สักการบูชา

              ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติงบประมาณของปี ๒๕๓๖ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๓๗ ผูกพันงบประมาณอีก ๕๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ๙ ชั้น (ณ ที่ตั้งของอาคาร ๒ เดิม) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตรากาญจนาภิเษก ประจำอาคารเฉลิม  พระเกียรติ ร.๙

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ดำเนินนโยบายแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน  20 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด  6 หลัง 72 ห้องเรียน  ในปีการศึกษา 2560  มีคณะครูทั้งหมด 171 คน   จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560   มีรวมทั้งสิ้น 3,063 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:05:22 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022114192, 2116 อีเมล์: school@suthi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร เอี่ยมสอาด โทรศัพท์: 0829648241 อีเมล์: tag25450@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]