โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •       พันธกิจ

        1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

        2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

        3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

        4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

        เป้าประสงค์

         1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

        2. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

        3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

        4. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:05:22 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022114192, 2116 อีเมล์: school@suthi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร เอี่ยมสอาด โทรศัพท์: 0829648241 อีเมล์: tag25450@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]