• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายวริทธิ์พล  โชติไพศาลสกุล  ประธานนักเรียน

  2.  นายพรกฤษณะ  กระแสทรัพย์เจริญ  รองประธานนักเรียน

  3.  นายเกียรติพงษ์  นุ่มทอง  รองประธานนักเรียน

  4.  นายณัฐภูมิ  พิตรพิบูลย์พงศ์  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

  5.  นายศุภณัฐ  อัครวงศ์วิศิษฏ์  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

  6.  นายณัฐภัทร  นำศรีนิรันดร์  กรรมการฝ่ายกีฬา

  7.  นายนราธิป  ทองประทุน  กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  8.  นายทศพล  กระสินธุ์ศรี  กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  9.  นางสาวธนาวรรณ  สอดจันทร์  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  10.  นางสาวสโรชา  ลอยถาดทอง  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  11.  นางสาวกนกภรณ์  เมฆฉาย  กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

  12.  นายสดายุ  โสวัณณะ  กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

  13.  นางสาวศิริพร  นาใจแก้ว  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

  14.  นายศรัณย์  จักรวิวัฒนากุล  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

  15.  นายณัฐกิตติ์  คำภีระสม  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  16.  นายสหภาพ  บินสัน  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  17.  นายสันติพงษ์  ปรอดครบุรี  กรรมการฝ่ายป้องกันยาเสพติด

  18.  นายชญานนท์  ดวงจง  กรรมการฝ่ายปฏิคม

  19.  นายคณิศร  เตชะรุ่งเรืองกิจ  เหรัญญิก

  20.  นางสาวณัฐรินทร์  สดากร  กรรการและเลขานุการ

  21.  นางสาวจีรนันท์  นิ้มเจริญ  กรรมการและเลขานุการ

  22.  นายพิทักษ์  ต่อกระโทก  กรรมการฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 08:36:45 น.

โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: rajaoros@ro.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 0981431278 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]