โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เลขที่  30/5  ที่ตั้งหมู่ที่ 3  ตำบลสำโรง  

  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   โทร. 02-1737197  

  โทรสาร  02-3985099  Facebook : โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

  เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เนื้อที่  3  ไร่  1  งาน  

  มีเขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1 หมู่ที่  3   หมู่ที่  7  หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

       โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์   เปิดการสอนครั้งแรก

  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2482  มีนักเรียนจำนวน  24  คน 

  มีนายสวัสดิ์  อ่อนอุทัย   เป็นครูคนแรกและได้รับความอนุเคราะห์

  จากพระอธิการฉิว  ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่  เล่าเรียน 

       ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๐   มีนักเรียน  ๖๓  คน  โดยมีนางสุภาบุนนาค  จันทร์น้อย เป็นครูใหญ่

      ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๙  ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนายเปรื่อง คงมณี  เป็นครูใหญ่ 

  และได้รับความเมตตาจากพระอธิการทองสุข  กันธรณีสงฆ์ให้สร้างโรงเรียน  

  มีพื้นที่  ๓ ไร่  ๑ งาน 

      ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๓   อาคารเรียนชั่วคราวชำรุดมาก   จึงได้ย้ายไปเรียนบนศาลาการเปรียญของวัดโดยมีนายชม  บำรุง

  เป็นครูใหญ่ และได้สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นหลังแรก ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๗ 

      ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙  ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗  จำนวน  ๑ หลัง  และในปีนี้ทางโรงเรียน

  ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึง    ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖

      ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖  

  อีก  ๑ หลัง    โดยมีผู้ใหญ่บ้าน วิฑูรย์  สินทอง  มอบเงินสมทบในการสร้าง 

  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

       ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐  นายชม  บำรุง  เกษียณอายุราชการ 

  นายพิธาน  ธรมีฤทธิ์ เป็นผู้บริหารคนต่อมาและได้เปิดทำการสอน

  ระดับก่อนประถมศึกษา  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๒  ต่อมา

       ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  นายขวัญดี  สิงห์ทอง  ได้มาดำรงตำแหน่ง

  อาจารย์ใหญ่  และพุทธศักราช  ๒๕๓๘  ได้รับอนุมัติปรับปรุงการกำหนด

  ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ในปีนี้ได้รับงบประมาณของ

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

  สร้างโรงอาหาร  ๑ หลัง  และคุณลุงจำปา คุณป้าเรือน  เรือนแก้ว 

  ได้สร้างอาคารเปี่ยมสุข เป็นอาคาร ๓ ชั้น  มอบให้แก่ทางโรงเรียน 

       ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘ 

  จำนวน  ๑ หลังเป็นอาคารเรียน  ๓ ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน 

       ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๐ โดยมี นางลัดดา  รื่นเริง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    

       ปีพุทธศักราช   ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

  เป็นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  ให้จัดทำโครงการติดตั้งสื่อประสมมัลติมีเดีย

  และงบประมาณก่อสร้างศูนย์กีฬาเพื่อเยาวชน  เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  เพื่อช่วยการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผู้มีจิตศรัทราโดยบริจาคเงินเพื่อทอดผ้าป่าการศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๔๔ 

  เป็นเงินจำนวน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

  และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕  ได้มีพิธีเปิด “ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

  พุทธศาสนาวันเสาร์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ”

       ปีการศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

  ในระดับช่วงชั้นที่ ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และในปีการศึกษา   ๒๕๔๘ 

  จัดการศึกษาทุกระดับช่วงชั้นตลอดจนนำแนวทางการจัดการศึกษาวิถีพุทธมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้

       ปีการศึกษา ๒๕๔๘   วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๙  นายวิรัช  วิทูรวิทย์ลักษณ์  มาดำรงตำแหน่ง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ โรงเรียนมีรองผู้อำนวยการ ๒ ท่านได้แก่ว่าที่เรือตรีลมบน  บุญมานะ  

  และนายสมบูรณ์   อร่ามเรือง  รองผู้อำนวยการทั้งสองท่านได้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมต่อไป

       ปีการศึกษา ๒๕๕๔   โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการมาใหม่  ๒  ท่าน

  คือ นายอภิชาติ  ปาทา  และนางสาวศุภกร สวนสมุทร ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนบดินเดชาและโรงเรียนสวนกุหลาบ และได้รับงบประมาณ

  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการสร้าง หลังคาเมทัลชีท

       ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการมาใหม่  ๒ ท่าน

  คือ นายแสงทอง  ฉันไชย  และ นายปรเมนทร์  คืนดี  โดยมีผู้อำนวยการวิรัช  วิทูรวิทย์ลักษณ์ 

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

       ปีการศึกษา ๒๕๕๖    วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นางอุษณีย์  ขำดวง

  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  จนปัจจุบัน

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสองภาษา EBE

  ( English Bilingual  Education ) ครบทุกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)

            -   โรงเรียนของบประมาณ   จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง

                 เป็นมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยการนำของ นางสาวผลินภัทร  ถาวรชีพ

           -    โรงเรียนของบประมาณจัดทำเครื่องเสียงและโต๊ะ  จำนวน ๑๗  ตัว  

                 เก้าอี้  ๒๑๓  ตัว จากกองทุนไฟฟ้า  สมุทรปราการ เขต  ๑  รวมเป็นเงิน  ๒๐๖,๘๐๐ บาท

          -   โรงเรียนได้รับประมาณ จากเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในโครงการต่างๆดังนี้

               ๑. โครงการแหล่งเรียนรู้สวนธรรม        

                   ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า  ๑๙๕,๔๐๐        บาท

               ๒. โครงการคอมพิวเตอร์                    

                  ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า   ๘๓๔,๐๐๐       บาท

              ๓. โครงการเครื่องเล่นปฐมวัย              

                  ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า    ๑๔๕,๐๐๐      บาท

             ๔. โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน    

                 ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า   ๕๖๔,๔๐๐       บาท

        ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับ รองผู้อำนวยการมาใหม่ ๑  ท่าน       

   คือ นางวิจิตรา  กิตติราช   และได้รับงบประมาณ  จากเทศบาล ปู่เจ้าสมิงพราย

  ในโครงการขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนระบบไอซีที        

  ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า  ๑,๒๙๙,๔๐๐    บาท     

       ปีการศึกษา ๒๕๕๙    เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-07 16:29:45 น.

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 021737197 อีเมล์: watyotinpradit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นงคราญ ดวงสิน โทรศัพท์: 0804036533 อีเมล์: nongkrannew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]