โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

  ๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

  ๕. ส่งเสริมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง            

     อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย(GOAL)

  ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง

  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

  ๓. ลดอัตราการออกกลางคันของประชากรในวัยเรียน         

  ๔. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา

       และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร

  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ระดับสากล

  ๗ .ร้อยละ ๑๐๐ของครู บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

  ๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจ

  ๙. ผู้เรียนทุกคนใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม

       ให้รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-07 16:29:45 น.

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 021737197 อีเมล์: watyotinpradit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นงคราญ ดวงสิน โทรศัพท์: 0804036533 อีเมล์: nongkrannew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]