• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

  ปีการศึกษา  2563

  นางพรรณี ศรีทองใบ  ประธานกรรมการ
  นายวิเชียร เทียนเล็ก รองประธานกรรมการ
  นายธีรวัฒน์  แสงใหญ่ กรรมการ
  พระสมุห์จวน อาภสสฺโร กรรมการ
  พระวีระ ติกขวีโร กรรมการ
  นายวินัย สังข์อ่อง กรรมการ
  นายชูชาติ กอเจริญเกียรติ์ กรรมการ
  นายอุเทน กลิ่นเจริญ กรรมการ
  นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ กรรมการ
  นายสุพจน์ กลิ่นรัก กรรมการ
  นายภคินทร์ เจนแพทย์ กรรมการ
  นายรัชพล ทองดี กรรมการ
  นายณรงค์ พุ่มพวง กรรมการ
  นายสุรินทร์ โพธิ์สุข กรรมการ
  นางนิรมล   ศิริสมบัติ กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-16 11:14:56 น.

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โทรศัพท์: 0-2178-2334 อีเมล์: wadkingkaew002@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราศักดิ์ จันทะคีรี โทรศัพท์: 0885608682 อีเมล์: narasak.com2559@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]