• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการยึดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       2.  จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

       3.  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

       4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

       5.  มุ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       6.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

       7.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ

       8.  ให้บริการที่ดีมีมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

       9.  จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

       10.  จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-16 11:14:56 น.

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โทรศัพท์: 0-2178-2334 อีเมล์: wadkingkaew002@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราศักดิ์ จันทะคีรี โทรศัพท์: 0885608682 อีเมล์: narasak.com2559@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]