โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • อำนาจหน้าที่
 •  

  บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน

            1. กำหนดนโยบายของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์และลูกจ้างประจำเพื่อนำมาปฏิบัติ

            2. บริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ธรรมนูญโรงเรียนและนโยบายของหน่วยเหนือ

            3. ร่วมงานแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหาและนโยบายด้านคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด

            4. จัดองค์กรหรือสายงานบริหารเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและสั่งการ

            5. จัดให้ครูทำงานตามความรู้ความสามารถหรือตามถนัด

            6. นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม งานทั่วไปของโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            7. จัดโรงเรียนให้มีความพร้อมจัดกาวัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมให้เพียงพอเพื่อบริการครูและนักเรียน

            8. ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เว้นแต่ได้รัยคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

            9. จัดให้มีสมุดอนุญาตให้ครูไปราชการ

            10. จัดประชุมประจำเดือน ประชุมวิชาการและประชุมของฝ่าย กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชี้แจงข้อราชการเพื่อหาแนวทางแก้ไข

            11. ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

            12. ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

            13. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐ ชุมชนและท้องถิ่น

            14. สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพในเพื่อรับรองการประกันภายนอกและความสามารถในการแข่งขัน

            15. พิจารณา อนุญาต อนุมัติ สั่งการและลงนามในหนังสือต่าง ๆ

            16. ติดต่อประสานงานและสร้างความสำคัญกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            17. ปฏิบัติงานและบริหารงานตามที่กฎหมายกำหนดบทบาทหน้าที่เฉพาะให้ปฏิบัติ


  บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน

            1. ทำหน้าที่รักษาการณ์ในตำแหน่ง กรณีผู้บริหารไม่อยู่หรืออยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว

            2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

            3. ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดทำกำหนดการสอน ตามรางสอนตลอดปี

            4. ตรวจสอบงานธุรการ ประจำชั้นและงานอื่น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้บริหาร

            5. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการจัดการเรียนการสอนและนิเทศติดตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

            6. รายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง อย่างน้อย

            7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 16:19:03 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]