โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เก่ง ดี มีสุข และจิตสาธารณะ

  2. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู้ความเป็นมืออาชีพและเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และศูนย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย รักประชาธิปไตย  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่านและการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการมีส่วนและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

  6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

  เป้าประสงค์

            ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีคุณธรรมนำความรู้ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รักประชาธิปไตยปราศจากยาเสพติด และมีความพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 16:19:03 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]