โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เก่ง ดี มีความสุข และมีจิตสาธารณะ
  2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและศูนย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย รักประชาธิปไตย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่านและการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการมีส่วนและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
  6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-09 10:19:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวรรณี กลิ่นหอม

 • นายธัมนูญ อุ่นศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,411
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]