โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

   
               1.  ส่งเสริมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานการศึกษา ระดับชาติ

  2.  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้การศึกษา อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม และจริยธรรม

  4.  ส่งเสริมการนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางการดำรงชีวิต

  5.  พัฒนาครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

  6.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนเป็นฐาน

  7.  พัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

   
  เป้าหมาย
   
       ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 14:47:54 น.

โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร โทรศัพท์: 0856532167 อีเมล์: khantaboot.2912@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]