• คณะกรรมการนักเรียน
 • นายกิตติพงษ์     ชิ้นประเสริฐ                                    ประธานนักเรียน

  นายชนาธิป สารีบุตร                                                 รองประธานนักเรียน

  นายณัฐวุฒิ   ศรีคชินทร์                                            รองประธานนักเรียน
   
  นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่งพิพัฒน์                           รองประธานนักเรียน
   
  นายศุภมน  เนียมจันทร์                                             รองประธานนักเรียน
   
  นางสาวณัฐณิชา   ฉอ้อนศรี                                      เหรัญญิก
   
  นางสาวมุทิตา   ชัยสำอาง                                       กรรมการ
   
  นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล                                    กรรมการ
   
  นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง                                        กรรมการ
   
  นายณัฐวุฒิ   แก้วยวน                                             กรรมการ
   
  นายสุทธิพงษ์  คำใส                                               กรรมการ
   
  นางสาวปิยากร  ธงหาร                                           กรรมการ
   
  นางสาวสุชาดา  คำมา                                            กรรมการ
   
  นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์                                        เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-23 14:38:06 น.

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 025882826-7 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]