• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   
  1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
  4.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
   
  เป้าประสงค์
   
  ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สืบสานความเป็นไทย  ก้าวไกลในสังคมโลก
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-23 14:38:06 น.

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 025882826-7 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]