โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา              เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี              ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปี 2534  คุณประทีป ตั้งมติธรรม  ศิษย์เก่าโรงเรียน                    สวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด  (มหาชน) มอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรีเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็นโรงเรียนในโครงการจุดสกัดเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536  และแต่งตั้งให้  นายวีระ  กาญจนะรังสิตา  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

            ในปีการศึกษา  2536 – 2538 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

            ปีการศึกษา  2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น งบประมาณ  83,000,000  บาท ซึ่งบริษัท 21  ก่อสร้าง เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้าง ได้ ในวงเงิน 69,450,000  บาทโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบ อาคารเรียนแบบพิเศษ  9 ชั้น บางส่วน เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่  ห้องสมุด ห้องพยาบาล โดยใช้เงินชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  สมทบอีก  560,000  บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง  70,010,000 บาท

            ปีการศึกษา  2539  เข้าใช้อาคารเรียนแบบพิเศษ  9 ชั้น  และ ปีการศึกษา 2540  ได้จัดทำรั้วคอนกรีต ประตูโรงเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน สร้างเสาธงชาติ  เสาธงโรงเรียนและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน สร้างสนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ นอกจากนี้ยังได้ระดมทรัพยากร               จากชุมชนในการจัดทำห้องศูนย์วิชาต่างๆ  เช่น  ศูนย์ภาษาไทย  ศูนย์สังคมศึกษา ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์การงานและอาชีพ  และ ห้องพิเศษอื่นๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา             ห้องพยาบาล ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องแนะแนว  ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ  ห้องพิมพ์ดีด ฯลฯ

            ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และ            โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ขออนุญาตจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                   หล่อพระพุทธรูป “หลวงพ่อสวนกุหลาบ” ขนาดหน้าตักกว้าง  49 นิ้ว  เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยจำลองจากหลวงพ่อสวนกุหลาบ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว                     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและพระราชทาน ให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

            ปีการศึกษา  2542  ได้อัญเชิญ หลวงพ่อสวนกุหลาบ ประดิษฐานที่หอพระในโรงเรียน โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้มอบรถบัสปรับอากาศขนาด  46  ที่นั่ง จำนวน  1  คันในปีนี้ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ  4 ชั้น วงเงิน 29,000,000  บาท บริษัท เจบราเดอร์ เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน  21,500,000  บาท  สร้างเสร็จในปลายเดือน มิถุนายน 2543

            ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนได้ขออนุญาตกรมศิลปากรและได้รับอนุญาตให้จัดสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพไทย               พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่  พระหัตถ์ขวาทรงคฑาขึ้น และหล่อที่โรงหล่อของกรมศิลปากร อ.ศาลายา จ.นครปฐม                   แต่ใช้รูปแบบเดียวกับที่สร้าง  ณ อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเงิน 300,000 บาท และค่าหล่อพระบรมรูป เป็นเงิน 800,000 บาท 

            ปีการศึกษา 2546  โรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดิน ด้านหน้าโรงเรียน จำนวน  1 ไร่  1 งาน  27.3  ตารางวา  จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สำหรับเป็นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน

            กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2 หลักสูตร คือ  โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ( Gifted Education Program : GEP ) และ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program : MEP)

            ในวันอังคารที่  9  กันยายน 2546  โรงเรียนได้ทำการอัญเชิญ  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรีย์

            วันที่ 30 กันยายน 2546  นายวีระ  กาญจนะรังสิตา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ                    กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์  สว่างแสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน  2546

            ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็น ครั้งที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือติดสนามฟุตบอล  จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 55.5  ตารางวา จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

            ปีการศึกษา  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพีระ  ชัยศิริ 

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทน นายสุรศักดิ์  สว่างแสง เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2549

            ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็นครั้งที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้  จำนวน  4 ไร่ 3 งาน 75.4  ตารางวา เป็นเงิน  6,617,590  บาท เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2550

            ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ได้ดำเนินการดังนี้

  -  จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียนเพิ่มเติม จำนวน  1 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา เป็นเงิน 1,802,300 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

  -  จัดสร้างทางเชื่อมที่ชั้น  4  ระหว่างอาคารสิรินธร 1 และ อาคารสิรินธร 2 จำนวนเงิน 1,500,000  บาทเสร็จสิ้นและทำพิธีเปิดใช้งาน  เมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2551

            ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียน เพิ่มเติม จำนวน 3 งาน 59 ตารางวา  เป็นเงิน  1,202,650  บาท และ สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับโอนที่ดินภาระจำยอมและมอบพื้นที่ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ 6 แปลง จำนวน  3 งาน 31.6 ตารางวา  รวมที่ดินทั้งสิ้น 25  ไร่ 2 งาน  86.8 ตารางวา 

            ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ระดมทรัพยากรจัดสร้างโดมหลังคาบริเวณสนามบาสเกตบอล งบประมาณ  2,010,000  บาท 

                     โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  324 ล 1 หลัง วงเงิน 22,220,000 บาท                   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  บริษัทราฤธานี  เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้าง

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  1  มีคำสั่งแต่งตั้งให้  น.ส.สุภาวดี   วงษ์สกุล                มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  แทนนายพีระ  ชัยศิริ และมาปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553

            ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ได้จัดทำที่ดื่มน้ำที่สะอาด               รื้อและจัดระบบห้องน้ำอาคารสิรินธร  2  ทั้งหมด  ขยายโรงอาหาร  ย้ายสำนักวิชาการจากอาคารสิรินธร 2 ชั้น 2 มาชั้น 1 ปรับพื้นสนามอเนกประสงค์ใต้โดม  สูงขึ้น 50 เซนติเมตร เท่ากับถนนระดับ 1.00

            ปีการศึกษา  2554  เข้าใช้อาคารเรียน แบบ 324 ล จัดการเรียนการสอน 

                     โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 946,000 บาท                  ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฐ.ปฐมพร เป็นผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง วงเงิน  914,000 บาท สร้างห้องเรียนไฮเทค                 3 ห้อง  และห้อง  3D  เป็นเงิน  9,392,878  บาท

                     วันที่  22 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 12  ธันวาคม  2554 เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมโรงเรียน  ระดับน้ำสูง  1.5 เมตร ทำให้ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารเสียหายทั้งหมด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9,069,000  บาท

                     ก่อสร้างทางเชื่อมที่ชั้น 3 ระหว่างอาคารสิรินธร 2 กับอาคารสิรินธร 3 งบประมาณ  3,360,000 บาท  โดยใช้งบประมาณของ นางพรพิมล  ธรรมสาร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี)

           ปีการศึกษา  2555  เข้าใช้สำนักงานฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย ที่อาคารสิรินธร 3 ชั้น 1 โรงเรียนได้เพิ่มจำนวนห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  2  หลักสูตร รวมเป็น  23 ห้อง สร้างห้องปฏิบัติการเคมีติดตั้งโปรเจคเตอร์ครบทุกห้องเรียน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี Tablet (แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียน               การสอน

           ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้สร้างห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์  ปรับปรุงห้องศูนย์วิชาทุกศูนย์    สร้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ) อาคารพักนักกีฬา บ้านพักลูกจ้างประจำ  สนามบาสเกตบอล

           ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนได้มีการจัดสร้างหอพระหลวงพ่อสวนกุหลาบ, จัดทำห้องสมุดเฉลิม                พระเกียรติครบรอบ  60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, จัดทำสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่งและจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

           ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  และวันที่ 6 กันยายน 2558 โรงเรียนได้รับการส่งมอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ) และเปิดสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง

           วันที่  30 กันยายน  2558  น.ส. สุภาวดี   วงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  4  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมชาย  ฟักทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

             ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  324 ล./55-ก  1 หลัง วงเงิน  26,461,087 บาท  จาก สพฐ. และบริษัท หจก. ธ.ธัญญะ (การช่าง) 2004 เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้าง

  ก่อสร้างช่องลิฟท์ 4 ชั้น ที่อาคารสิรินธร 2  งบประมาณ 1,430,000 บาท บริษัท ที.ที.เอ.เพอร์เฟค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้าง

           วันที่ 10 มิถุนายน 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

             ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้มีการจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำ โรงเพาะเห็ด และโรงเก็บวัสดุ, สร้างสถานที่จอดรถยนต์, ปรับปรุงห้องกุหลาบฯ รังสิต และได้มีการเปลี่ยนชื่อห้องประชุมกุหลาบฯ รังสิต เป็นชื่อห้องประชุมกาญจนะรังสิตา

           วันที่ 30 กันยายน  2560  นายสมชาย  ฟักทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  4  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายภวัต  งามคุณธรรม  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 -                         วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

           ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมีการจัดการพัฒนาระบบศูนย์อาหาร โดยใช้ระบบบัตร RFID  และระบบบัตรผ่านประตูเข้าออกโรงเรียนโดยใช้ระบบ Easy Pass มีการปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์ภาษาจีน, ก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคารจำนวน 2 หลัง โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

                     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  4  มีคำสั่งแต่งตั้งให้

  นายวรพันธ์   แก้วอุดม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

           ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนมีการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น (อาคารสิรินธร 2) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และได้มีการจ้างก่อสร้างทำห้องสะเต็มศึกษา (STEM Education Center) จาก บริษัท เอ็มบีที เมอเชนไดเซอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 479,000 บาท

   

         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 15:35:20 น.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2904-9803 อีเมล์: skr.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินภา อ่อนชาติ โทรศัพท์: 02-9048809 อีเมล์: bow20_20@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]