โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.       ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รักและเชิดชูเกียรติภูมิแห่งสถาบัน มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ

  2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  มีความพร้อมในการเป็นผู้นำประชาคมอาเซียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมโลก

  4.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ  ระดับนานาชาติและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2 ภาษา

  5.       ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพของผู้เรียน

  6.       ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  7.       ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีความพร้อมเป็นผู้นำประชาคมอาเซียนและสังคมโลก มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

  8.       พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สื่อ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

  9.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลัก            ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วม  มีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 15:35:20 น.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2904-9803 อีเมล์: skr.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินภา อ่อนชาติ โทรศัพท์: 02-9048809 อีเมล์: bow20_20@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]