โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • (สำเนา)

   

   

   

   

   

  คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี

  ที่      ๓๘    /๒๕๕๙

  เรื่อง  แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  *************************

            ตามคำสั่งโรงเรียนธัญบุรีที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ  ลานกีฬาโรงเรียนธัญบุรี  บัดนี้ การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อให้งานในฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย   ดังนี้

  ๑.      นายพุฒิกรณ์  ทิพย์วัฒน์                      ม.๔/๗            ประธานนักเรียน

  ๒.      นายณัฐวัฒน์  วงศ์สุวรรณ                    ม.๔/๗            รองประธานนักเรียน

  ๓.      นายศุภวิชญ์  ตรีกุล                           ม.๔/๗            เลขานุการ

  ๔.      นายธีรวัฒน์  อินฉ้วน                         ม.๔/๗            เหรัญญิก

  ๕.      นางสาวสุธามณี  เหลาคม                    ม.๔/๗            ประธานฝ่ายวิชาการ

  ๖.      นางสาวพัชริดา  ดาบชัย                      ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๗.      นางสาวเจนนิสา  เชื้อสวัสดิ์                  ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๘.      นางสาวกชกร  เดชะราช                     ม.๔/๘            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๙.      นายรามิล  งามพิทยพร                      ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๑๐.  นายธัญบูรณ์  บุญประเสริฐ                  ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๑๑.  นายกิตติธัช  ปีอาทิตย์                        ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๑๒.  นางสาวกนกวรรณ  สุธรรมา                 ม.๔/๗            ประธานฝ่ายปกครอง

  ๑๓.  นางสาวปภัสสร  เจริญสันดร                 ม.๔/๘            กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๔.  นายวริศ  บรรเทากุล                         ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๕.  นายประกาศิต  ปรีเปรม                      ม.๔/๔             กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๖.  นายกฤตวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์                    ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๗.  นายวันเฉลิม  ไชยแสง                        ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๘.  นายกฤษฎา  กันทะปา                       ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายปกครอง

  ๑๙.  นางสาวชีวนุช  อินทรักษ์                     ม.๔/๗            ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๐.  นางสาวฐิติรัตน์  เฉลยภพ                    ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๑.  นางสาวน้ำเพชร  ครุธ                        ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๒.  นางสาวกนกวรรณ  สอนประดิษฐ์           ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๓.  นายนรภัทร  จิตรน้อม                       ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๔.  นายปิยะเดช  สมานชื่น                      ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๕.  นายธีรวิศิษฐ์  ภาสบุตรอนงค์                ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๒๖.  นางสาวพลอยลดา  คำศรี                    ม.๔/๗            ประธานฝ่ายกิจกรรม

  ๒๗.  นายอาทิตย์  วงศ์เอก                         ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๒๘.  นายณัฐภาค  คำดวง                          ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๒๙.  นายสรัล  นิ่มวงศ์                                       ม.๔/๔            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๓๐.  นายธนพล  รัตนไพบูลย์                      ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๓๑.  นายสิรเศรษฐ์  ภักดีธนกิตติ์                  ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๓๒.  นางสาวกัณฑพร  กาหลง                     ม.๔/๗            กรรมการฝ่ายกิจกรรม

   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่          กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป

       สั่ง  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙

   

   

                                    

                                      (นายชวา  หมื่นมี)

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

   

   

  ฝ่ายกิจการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:42 น.

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]