โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 - 2562

  1.       จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  2.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความสามารถ

  3.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  4.       ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

  เป้าประสงค์  โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 - 2562

  1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

  3.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

  4.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  5.       สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

  6.       พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

  7.       สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:42 น.

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]