• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล

    2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    3.ประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:32:03 น.

โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]