• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

  4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2579

  5. นโยบายรัฐบาล

  6. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

  7. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

  8. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  9. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  10.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  11.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ภาค 1 (พ.ศ.2562-2565)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]