• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ-สกุล                นางจุฑามาศ    รอดภัย

  วัน เดือน ปี เกิด     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓

  ตำแหน่งปัจจุบัน    ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  สถานที่ทำงาน      โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑

  ประวัติการศึกษา         

  • ปริญญาตรี  (ศษ.บ.) สาขาโสตทัศนศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ปริญญาโท  (คม.) สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  ประวัติการทำงาน

  • เป็นครูผู้สอน ๑๗  ปี

  • ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๓

  • ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม

  • หลักสูตร พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบส.)

  • หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) สถาบันพระปกเกล้า

  • หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเพิร์ท (Perth) ประเทศออสเตรเลีย

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ

  • ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ณ Kyoto Municipal Saikyo High School

  • ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง ณ Elchk Faith Love Lutheran School

  ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  - พ.ศ. ๒๕๔๘  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

  - พ.ศ. ๒๕๔๙  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  ครุสดุดี  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  - พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ  ประจำปี ๒๕๕๐

  - พ.ศ. ๒๕๕๑  พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ ๑

  - พ.ศ. ๒๕๕๖  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 

  - พ.ศ. ๒๕๕๘  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดเล็ก 

  - พ.ศ. ๒๕๖๐  รางวัล "ผู้นำโรงเรียน ๔.๐"

  - พ.ศ. ๒๕๖๑  รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับ 3 ดาว  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  - พ.ศ. ๒๕๖๑  รางวัลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ 3 ดาว”

  - พ.ศ. ๒๕๖๑  รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น

  - พ.ศ. ๒๕๖๒  รางวัล “ผู้นำการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]