• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติ พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ information ให้รวมอยู่บนเว็บไซต์(website) เพื่อพัฒนาเป็น Cloud knowledge  และเชื่อมโยงทุกงานเข้าระบบอินเทอร์เน็ต

              2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นชาติไทยและความเป็นอยุธยา มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

              3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน มีความรู้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

   

  เป้าประสงค์

             1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

             3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

             4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

             5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

             6. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์จริง ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีการติดตามหรือต่อยอดสิ่งที่สอนไปกับผู้เรียน มีการทบทวนประเมินตนเอง และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

             7. ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ

             8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]