• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

  กลยุทธ์ในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

  มาตรการ

  ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมที่พึงประสงค์

  ตัวชี้วัด

  ๑. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสำนพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษา หรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ ความเป็นพลโลก

  ๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

  ๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด โรคเอดส์ ท้องก่อนวัยอันควร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

  มาตรการ

  ๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

  ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

  ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ตัวชี้วัด

  ๑. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  ๒. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

  ๓. พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่     การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

  ๔. สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย และมีนิสัยรักการอ่าน

  ๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

  ๖. ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับ

  ๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม

  ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

  ๙. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

  ๑๐. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ ได้แก่ สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐

  ๑๑. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

   

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  มาตรการ

  ๑.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

  ๑.๑ สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบTEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)

  ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community: PLC)

  ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ ปฏิบัติจริง (Active Learning)

  ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาครูทั้งระบบ

  ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๒.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง

  ๒.๒ พัฒนาการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๒.๓ สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ    ในการทำงาน

  ตัวชี้วัด

  ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)

  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community: PLC)

  ๓. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

  ๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้ารับการพัฒนาครูทั้งระบบ

  ๕. โรงเรียนมีแผนอัตรากำลัง

  ๖. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

  ๗. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

  กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  มาตรการ

  ๑. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

  ๒. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

  ๓. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

  ตัวชี้วัด

  ๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ที่มีชื่อใน ทร.๑๔ ได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

  ๒. ผู้เรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน (๖ - ๑๔ ปี) ได้เข้าเรียน

  ๓. ผู้เรียนในวัยเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการศึกษา ส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ

  ๔. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๖. เด็กด้อยโอกาส ไร้สัญชาติ พลัดถิ่น ต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนได้เข้าเรียนทุกคน

  ๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  ๘. มีระบบฐานข้อมูลของนักเรียนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

  กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  มาตรการ

  ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก สิ่งแวดล้อม       มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

  ๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ตัวชี้วัด

  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  มาตรการ

  ๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  ๒. พัฒนาระบบงบประมาณ และกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า

  ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

  ๔. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง

  ๕. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในรูปแบบเครือข่าย

  ๖. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์

  ๗. บริหารแบบกระจายอำนาจ “การบริหารแบบสร้างพลังอำนาจทุกภาคส่วน (ASEM : All  Section  Empower  Management)”

  ๘. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณะให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ตัวชี้วัด

  ๑. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องโปร่งใส มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  ๒. มีการพัฒนาด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

  ๓. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

  ๔. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

  ๕. มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ๖. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักในการ การกำกับดูแล ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ๗. มีการประสานกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการศึกษาต่อของผู้เรียน

  ๘. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]