โรงเรียนวัดบัวงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบัวงาม

               โรงเรียนวัดบัวงาม  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ 6  ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในบริเวณเนื้อที่ของวัดบัวงาม  จัดตั้งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นเมื่อพ.ศ.2463  ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน  ด้วยการนำของพระภิกษุทองดี  ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโคกมะนาว 1 (วัดบัวงาม)”

  พ.ศ.2482

  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลจำปา 2 (วัดบัวงาม)

  พ.ศ.2492

  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบัวงาม

  พ.ศ.2506

  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ 008 กรมสามัญ 5 ห้องเรียน  ประชาชนร่วมสมทบเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน เป็น 7 ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณก่อสร้าง  จำนวนเงิน 79,940 บาท

  พ.ศ.2512

  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1ข ขนาด 4 ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณ 192,000 บาท

  พ.ศ.2520

  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2521

  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบจ.อย. 314/4  ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 105,000 บาท

  พ.ศ.2522

  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท

  พ.ศ.2523

  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท

  พ.ศ.2526

  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203-2526  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ342,000 บาท

  พ.ศ.2528

  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ มาปลูก 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2530

  ได้รับงบประมาณจัดสรรถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 ของกรมอนามัย 1 ชุด  งบประมาณ 70,000 บาท

  พ.ศ.2530

  ประชาชนร่วมบริจาคก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท

  พ.ศ.2536

  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2537-2539

  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  ชมรมแสงส่องหล้า  จัดทอดผ้าป่าหาทุนดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด  โดยรื้อและย้ายอาคารเรียน 2 หลังรวมกัน  ก่อสร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 008  กรมสามัญ 18 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้าง 1,800,000 บาท  โดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ

  พ.ศ.2539

  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง งบประมาณ 120,000 บาท

  โรงเรียนวัดบัวงามได้รับอนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในปีการศึกษา 2539

  โรงเรียนวัดบัวงาม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าหลวง  มีเขตบริการ 2 หมู่  คือ หมู่ 6, หมู่ 7ตำบลจำปา

  ทิศใต้

  ติดต่อกับตำบลท่าเรือ  และตำบลท่าเจ้าสนุก

  ทิศเหนือ

  ติดต่อกับตำบลท่าหลวง  และตำบลบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี

  ทิศตะวันตก

  ติดต่อกับตำบลดอนพุด  จังหวัดสระบุรี

  ทิศตะวันออก

  ติดต่อกับตำบลหนองขนาก

  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประมาณ 45 กิโลเมตร


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-04 21:03:09 น.

โรงเรียนวัดบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035802805 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปกร วิชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0615954140 อีเมล์: paso2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]