โรงเรียนวัดบัวงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนวัดบัวงาม

   

  1. ครูจัดการเรียนรู้  เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ  โดยเฉพาะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น
  2. สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
  3. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม  คุณธรรมและพัฒนาสุขภาพ
  4. สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
  5. จัดภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้ร่มรื่น สะอาด  ปลอดภัย
  6. จัดตั้งชมรมครู  ผู้ปกครอง  เพื่อสนับสนุนการศึกษา  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่

  เป้าหมายโรงเรียนวัดบัวงาม

   

  1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  2. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น
  3. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และดำรงชีวิตในปัจจุบันได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพ  ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
  5. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และปลอดภัยจากยาเสพติด
  7. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย
  9. ชมรมครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้รับข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาทันเหตุการณ์

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-04 21:03:09 น.

โรงเรียนวัดบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035802805 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปกร วิชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0615954140 อีเมล์: paso2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]