โรงเรียนวัดนางคุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเด็กทุกคนมีโอกาสได้เรียนด้วยความเสมอภาค เต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกับจัดสภาพภายในโรงเรียนให้สวยงาม ตามกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน

  เป้าหมาย

  จัดการศึกษาให้ครอบคลุมประชากรในวัยเรียนอย่างเสมอภาค  ให้โอกาสแก่ทุกคนจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรรมจริยธรรม  สามารถดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:28:19 น.

โรงเรียนวัดนางคุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3522-3233 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์ โทรศัพท์: 0931404452 อีเมล์: kanyaweepimpison@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]