โรงเรียนวัดนางคุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดนางคุ่มจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้   มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มีทักษะด้านศิลปะดนตรี   

  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้     มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน    และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญา

  " การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน   "'

  โรงเรียนวัดนางคุ่ม  จัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นจัดการเรียนกำารสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทุกคนสารมารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดี  เก่ง  มีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:28:19 น.

โรงเรียนวัดนางคุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3522-3233 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์ โทรศัพท์: 0931404452 อีเมล์: kanyaweepimpison@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]