โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมศักดิ์ ขันธโภค ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานธรรมการ
  2. นายโสภณ  มหาสำราญ ผู้แทนผู้ปกครอง  
    นายพัฒนา  น้อยไพโรจน์ ผู้แทนครู  
    นายประนอม  เสมาทัต ผู้แทนองค์กรชุมชน  
    นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    นายประหยัด  ตรีสิทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า  
    พระสมุห์ชินพัธน์  ชุตินุธโร ผู้แทนศาสนา  
         
         
         

   

   

   

  ๑.ร.ต.อ.ประสิทธิ์  มั่นศิลป์                                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

  ๒.นายโสภณ มหาสำราญ                                               ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรมการ

  ๓.นายพัฒนา  น้อยไพโรจน์                                             ผู้แทนครู                                                กรรมการ

  ๔.นายประนอม  เสมาทัต                                                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

  ๕.นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม                                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

  ๖.นายประหยัด  ตรีสิทธิ์                                                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

  ๗.พระสมุห์ชินพัธน์  ชุตินฺธโร                                           ผู้แทน(ศาสนา)                                       กรรมการ

  ๘.นายวิจิตร์  มาลากรรณ์                                                ผู้แทน(ศาสนา)                                       กรรมการ

  ๙.นายแสวง  ศรีประเสริฐ                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  ๑๐.นายวันชัย  รักษาสกุล                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  ๑๑.นายประทีป  สู่ทรัพย์                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  ๑๒.นางดารารัตน์  อมรินทโรวาท                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  ๑๓.นางสาวประเทือง  รื่นสุข                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  ๑๔.นายสมชาย  จำปาเงิน                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ

  ๑๕.นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน                                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:31 น.

โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-9480 อีเมล์: pibool2471@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวัตรา พลรักษ์ โทรศัพท์: 0841230567 อีเมล์: siwatta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]