• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนสุวพรรณสนิวงศ์พิทยา

  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาได้สร้างขึ้นในสมัยนายสุวิช ทรัพย์ทวี เป็นนายอำเภอ นายสง่า นิลจำรัส เป็นศึกษาธิการอำเภอ และได้ทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมี นายอาจ ภูษาจันทร์ เป็นครูใหญ่ และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านคลองแขก ตั้งอยู่ในที่ดินของกองมรดก หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

  ครั้นเมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนถูกวาตภัยพัดเครื่องบนจนไม่สามารถใช้เป็นที่สอนที่เรียนได้ จึงได้มาอาศัยเรียนชั่วคราว ณ ศาลาการเปรียญวัดไพฑรูย์ถนิมาราม ประกอบกับที่ดินเดิมเจ้าของมิได้ยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินของวัดไพฑรูย์ถนิมาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้งบประมาณซ่อมแซม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากทางราชการ  และได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนวัดไพฑรูย์ถนิมาราม”  

  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๔ พระอธิการไฉน เนติปาโล เจ้าอาวาสวัดไพฑรูย์ถนิมาราม เห็นว่าโรงเรียนคับแคบเกินไป จึงอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนอีกหลังหนึ่ง จนกระทั่ง วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ สำนักงานกองมรดก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ยกที่ดินจำนวน ๔  ไร่ กว้าง ๔๐ วา ยาว ๔๐๐ วา ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับทางราชการได้จัดงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาทแต่เนื่องจากค่าวัสดุแพงขึ้นจึงต้องลดจำนวนห้องเรียนจาก ๔ ห้องเรียนเหลือ ๓ ห้องเรียน และได้ลงมือสร้างในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่เจ้าของมรดก ซึ่งได้กรุณามอบที่ดินให้จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา" และในปีเดียวกันนี้กรรมการศึกษาของโรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันย้ายอาคารหลังเก่ามาปลูกเป็นโรงอาหารและหอประชุมกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ค่ารื้อถอนและค่าก่อสร้างประมาณ ๕,๐๖๗  บาท

  ในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้เปิดการศึกษาภาคบังคับ เป็น ป.๕ ขึ้นอีกชั้นหนึ่งมีนักเรียนมาสมัครเรียน ๑๖ คน ได้ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา

  วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ กองมรดกได้กรุณามอบเงินให้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ ห้อง และทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องเรียนอีก ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส้วม ๓ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มมาเรื่อยๆ เช่น สร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนนักเรียนอนุบาล สร้างอาคารอเนกประสงค์ ทำคันกั้นดินไหล ทำบ่อดินเลี้ยงปลา ถมสนามหน้าโรงเรียนทำสนามฟุตบอล และได้รับที่ดินเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๑ งาน  

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโดยว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ เดชเสถียร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายสนธิ สุทธิประทีป ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา อำเภอวังน้อย

  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบสีทาอาคาร  จำนวน ๘๓ กระป๋อง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงทางเดินเท้าปูกระเบื้องเข้าโรงเรียนและบันได ปูกระเบื้องใต้อาคารอเนกประสงค์ เป็นเงินงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดทำรั้วรอบโรงเรียนคิดเป็นเงิน ๑,๒๗๘,๐๐๐ บาทถมดินสนามฟุตบอลและบริเวณทั่วไป เป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.๒๕๕๒ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดจ้างครูจ้างสอนคิดเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ก่อสร้างส้วมแบบชักโครกขนาด ๘ ห้อง คิดเป็นเงิน  ๔๕๐,๘๖๔  บาท

  พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดจ้างครูจ้างสอนคิดเป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท 

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการเป็น นายสมนึก  จุ้ยดอนกลอย และผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ เดชเสถียรไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ.วังน้อย และเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลชะแมบ จำนวน ๒ งบประมาณ ดังนี้
  ๑. เพื่อยกอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงด้านล่างปูกระเบื้องพื้น คิดเป็นเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท 

  ๒. จ้างครูสอนวิชาศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินทั้งหมด ๑๘๐,๐๐๐ บาท

  นอกจากนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดังนี้

  ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส่วนของหลังคา งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท

  ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.๑ ข เปลี่ยนฝาไม้อาคารเรียน ขัดสีพื้นและเปลี่ยนพื้นไม้ทางเดินหน้าอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

  ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข โดยการทาสีและซ่อมแซมประตูหน้าต่าง งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท

  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้

  ๑. เทลานคอนกรีตหน้าอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข เพื่อเป็นลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ด้วยงบประมาณจากเขตพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐๐ บาท

  ๒. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา (โครงการตามนโยบายของรัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท))ได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเอนกประสงค์เป็นโรงอาหาร ดำเนินการก่อสร้างและจัดจ้างโดยหน่วยงานอำเภอวังน้อย

  ๓. ได้รับคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ๔ ชุด (Notebook Acer) พร้อมกับโทรทัศน์ LCD ขนาด ๕๒ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง จากการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้วยงบประมาณ ๑๕๐,๘๐๐ บาท โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษารายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๔.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบบ งบดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลแต่ละโรงเรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดภูฏานและเพาะเชื้อเห็ด

  ๕.โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อจัดหาสื่อวัสดุมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพสู่การมีงานทำให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดสรรโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

  ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

  ๗. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากแผนงานโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ/กิจกรรมจัดการศึกษามัธยมศึกษาต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ วงเงินงบที่ประมาณจำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดระดับประถมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:37 น.

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 094-5598592 อีเมล์: swp10139@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน โทรศัพท์: 0861624189 อีเมล์: tyb_ktwt@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]