• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในสถานศึกษาและทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในระดมทรัพยากร  และการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน
  4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างทั่วถึงครอบคลุม
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  มีธรรมาภิบาล ที่เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

  1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรมตามศักยภาพ

  2.ประชากรวัยเรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4.สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้และระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:37 น.

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 094-5598592 อีเมล์: swp10139@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน โทรศัพท์: 0861624189 อีเมล์: tyb_ktwt@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]