• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดคานหาม 

                    

                      ๑. นายอุดม      งามสมวงษ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

                     ๒. นางสาวเรณู   เมาฬีทอง            ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

                     ๓. นางสาวอรวรรณ   วงษ์ทรงยศ     ผู้แทนครู                             กรรมการ

                     ๔. นางพรทิพย์   เกตุอร่าม            ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

                     ๕. นายสมใจ     สมบุญ               ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

                     ๖. นางสาวนฤมล  ตรีมงคล           ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

                     ๗. พระครูอุทัย ธรรมสาโรจน์          ผู้แทนศาสนา                        กรรมการ

                     ๘. พระชาญณรงค์ ฐิตสังวโร           ผู้แทนศาสนา                        กรรมการ

                     9. นายศิริชัย  อัมพวา                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

                     10. นายชวน     สอาดพงษ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

                     11. นายโชติ     บ้านกรด            ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

                     ๑2. นางสาวศศิธร   ตรีพืช            ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

                     ๑3. นางสาวสุภาวดี  ภาคธรรม       ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

                     ๑4. นางสาวจำนอง  ตรีมงคล         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

                     ๑5. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม                                        กรรมการและเลขานุการ

                    

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-25 22:54:12 น.

โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]