• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION) โรงเรียนวัดคานหาม

  1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3.  ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  5.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6.  พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

            2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร    มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

            3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

            5. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลแลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

            7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

            8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

            9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-25 22:54:12 น.

โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]