• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดขบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ระบบไอ ซี ที พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดบบรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีมาตรฐานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

     ปรัชญา

     สุวิชาโน ภวังโหติ

     ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ 

  ๑.รู้จักเหตุ              ๒. รู้จักผล                ๓. รู้จักตน             ๔. รู้จักประมาณ     ๕. รู้จักกาล        ๖.รู้จักบุคคล   ๗.รู้จักชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0818521557 อีเมล์: ิboonma_1557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]