โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนวัดบ้านดาบ   ก่อตั้งเมื่อ   ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๗๙ โดยพระครูศิริโสภณ   (มาฆ  ฤกษ์ขำ)เจ้าอาวาสวัดบ้านดาบ  หลวงสฤษดิ์  สาลาลักษณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    มาเป็นประธานพิธีเปิด  ร่วมด้วย  ขุนอภิรักษ์  จรรยา ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  นายถนอม วิบูลย์มงคล  นายอำเภอเมืองลพบุรี  มีนายปุ่น  ดวงจันทร์  เป็นครูใหญ่คนแรก   มีจำนวนนักเรียน  ๖๕  คน    ใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านดาบเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

                พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  ราษฎรบริจาคสมทบ    เป็นจำนวนเงิน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  ๗ คูณ  ๙  เมตร ๕ ห้องเรียน ๑ มุขหน้า  แบบ  ป ๑ ฉ  ใต้ถุนสูง    และในปีต่อ  ๆ   มา ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างและก่อสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติมได้แก่โรงอาหารและส้วม

              พ.ศ. ๒๕๑๙    เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

              พ.ศ. ๒๕๓๕      เปิดสอนชั้นอนุบาล ๔  ขวบและ  ๕  ขวบ

              พ.ศ. ๒๕๓๕      เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

              พ.ศ. ๒๕๔๑      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  ๑๐๕/๒๙  

                        ขนาด  ๔   ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง   เป็นเงิน  ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท 

              พ.ศ. ๒๕๔๒      ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง  จำนวน  ๔ ห้องเรียน 

                                       เป็นเงิน  ๓๖๓,๐๐๐  บาท

              หมู่บ้านในเขตบริการ  ๔  หมู่บ้าน  เป็นชุมชนชานเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำการเกษตรกรรมและค้าขาย  ตามลำดับและมีฐานะค่อนข้างยากจน  เนื่องจากอยู่ไกลเขตอุตสาหกรรม  และใกล้เมืองจึงมีแหล่งเทคโนโลยี  ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  การคมนาคมส่วนใหญ่สะดวกระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐค่อนข้างดีได้ดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน    และปรับปรุงอาคารสถานที่     และภูมิทัศน์ภายในโรงให้ดีขึ้นตามลำดับ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จัดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยเปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเจริญรอยตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คือจัดการเรียนการสอนเกษตรแบบพอเพียง   นอกจากนี้ยังเน้นการศึกษาหาความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น   โดยพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 13:59:59 น.

โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]