โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   ๑.พัฒนา   ส่งเสริม   การเรียนรู้อย่างพอเพียง และมีความหลากหลาย

  ๒. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

  ๓.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่าคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

  ๔.ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

  ๖.การเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 09:26:13 น.

โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]