โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • คพันธกิจ ( Mission)

   

  1. จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  4.  พัฒนาการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
  5. ประสานและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
  6. ประชาสัมพันธ์พันธกิจของสถานศึกษาให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ผลการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

   

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีศักยภาพ

  2. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพ

  3. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

  4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก

  5. สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

  7. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยชุมชนและทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:04:28 น.

โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0924156524 อีเมล์: acemu๒๕๔๙@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุณีรัตน์ รัตนตรัยวงศ์ โทรศัพท์: 0927676313 อีเมล์: tanya25171@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]