โรงเรียนบ้านเขาขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม และปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาภายในปีการศึกษา  2560

  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ด้านวิชาชีพ อย่างน้อย  7  อาชีพ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  4. สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างได้

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0817256351 อีเมล์: kowkwang16020004@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว โทรศัพท์: 0854226046 อีเมล์: inchalieo28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]